Kategorijos

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato asmens, įsigijančio prekes aplinkostvarkymotechnika.lt  e-parduotuvėje (toliau - Pirkėjas) ir UAB „Aplinkos tvarkymo technika“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pradėtiems pirkimams galios tos taisyklės, kurios buvo pradedant pirkimą.
1.3. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
juridiniai asmenys;
visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
Pirkėjas, akceptuodamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, jis turi teisę pirkti prekes „aplinkostvarkymotechnika.lt “e-parduotuvėje.
 
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje,, aplinkostvarkymotechnika.lt‘‘ Pirkėjas gali dviem būdais:
užsiregistruodamas šioje internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį;
susisiekęs nurodytais svetainėje kontaktais. Tuo atveju apmokėjimas už prekes vyksta prieš prekių pristatymą.
2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes turi nurodyti, prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus, savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje,, aplinkostvarkymotechnika.lt‘‘, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, turi įeiti į skilties „Mano aplinkostvarkymotechnika.lt“ skyrių „Mano duomenys“, nuimti varnelę prie teiginio “Naujienos el. paštu” ir paspausti nuorodą “Atnaujinti”. arba, turi informuoti apie tai Pardavėją, iš Taisyklių 2.2. punkte, numatyta tvarka nurodyto elektroninio pašto adreso išsiųsdamas pranešimą adresu:    info@aplinkostvarkymotechnika.lt
2.5 Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo  e-parduotuvėje ,,aplinkostvarkymotechnika.lt‘‘, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 2.4 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.
2.6. Pardavėjo konsultantui arba kurjeriui pateiktas Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.
 
3. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas
3.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Sąlygų, jis privalo nepateikti užsakymo.
3.2. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Aplinkos tvarkymo technika“ duomenų bazėje.
 
4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-parduotuvėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jeigu prekė yra kokybiška (t.y. nebuvo sugadinta), nebuvo naudojama ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
4.3. Naudojantis e-parduotuve lankytojas gali, užsiregistruoti, jei nori: matyti savo užsakymo būseną bei sekti jo vykdymo eigą,
matyti savo užsakymo istoriją, bei naudotis atmintine, paprasčiau įsigyti prekes, nes kiekvieną kartą perkant nebereikės pildyti asmeninės informacijos.
5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
5.2. Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis „ aplinkostvarkymotechnika.lt “e-parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
5.5. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo užsakymo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie apmokėjimą už pasirinktas prekes. Šis punktas galioja tada, kai Pirkėjas pasirenka atsiskaitymą už prekes pervedimu per bankus,  per atsiskaitymų sistemą ,,mokėjimai.lt’’
 
6. Pardavėjo teisės
6.1. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius, jeigu nebuvo pradėtas vykdyti pirkimas.
6.4. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pateikimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.5. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu ir šių Taisyklių nurodytomis sąlygomis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
7.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, skaičiuojamų nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
7.5. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir/ar duomenų perdavimo klaidomis.
 
8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
8.1. Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su PVM.
8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
8.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia apmokėjimo forma, turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: AB bankas Swedbank; AB SEB bankas. Mokant už prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo apmokamą užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią „ aplinkostvarkymotechnika.lt “ internetinės parduotuvės sąskaitą.
8.2.2. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, arba internetu, perveda pinigus į „ aplinkostvarkymotechnika.lt “ banko sąskaitą.
8.2.4. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu – Pirkėjas už prekes sumoka kurjeriui, jų pristatymo metu.
8.3. Atsiskaitydamas 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3., punktuose numatytais apmokėjimo būdais, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant, kad pardavėjas per 24 val. gautų patvirtinimą apie amokėjimą. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
8.4. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu, Pirkėjo registracijos formoje, nurodytu elektroninio pašto adresu. Pirkėjui pateikus užsakymą, skiltyje „Mano aplinkostvarkymotechnikalt “ jis mato ir gali atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius su pristatymo mokesčiais ir kiti duomenys, būtini pateikti, remiantis buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais.
9. Prekių pristatymas
9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t.y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes viename iš Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti prekių užnešimo paslauga:
Prekių pristatymas Pirkėjo nurodytu adresu  Lietuvoje    
Pristatymo mokestis nuo    10,00 Lt
Papildomas mokestis, kai prekės svoris didesnis nei 30 kg    25,00 Lt
Užnešimo paslaugos kaina (taikoma didelių gabaritų ir/ar didelio svorio prekėms; apie šią papildomai teikiamą paslaugą ir jos užsakymo galimybę Pirkėjas informuojamas iš anksto, t.y.  užsakant prekes)    40,00 Lt
 
 
9.4. Prekių atsiėmimas Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte:
9.4.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose, esančiuose adresu: Gedimino g.15-3,Ukmergėje,Vilniaus g.142 ,Širvintose.
9.4.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, skaičiuojamas nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
9.4.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).
9.5. Kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
9.7. Prekės pristatymo metu, Pirkėjas privalo kartu su atvežusiu Pardavėjo atstovu, patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą, jeigu pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos. Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar prekės(-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra ir prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.8. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
9.9. Prekės užnešimo paslauga užsakoma atskirai, užsakant prekes.
9.10.Jei prekės kaina viršija 3000 Lt., prekė perduodama, priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, ir prekės kaina viršija 3000 Lt., Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
9.11. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Ne vėliau, kaip prekių pristatymo dieną Pirkėjas įsipareigoja Pardavėjo elektroninio pašto adresu patvirtinti, kad prekės yra gautos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.
 
10. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas
10.1. Kiekvienos „ aplinkostvarkymotechnika.lt “ parduodamos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme ir naudojimo instrukcijoje.
10.2. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
10.5. Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas.
 
11. Prekių grąžinimas ir keitimas
11.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekėsi keičiamos, grąžinamos vadovaujantis ūkio ministro 2001m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 “Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi užpildyti prekių grąžinimo dokumentą, kuris yra pridedamas Pirkėjui prie jo užsakytų prekių, ir pateikti jį kartu su grąžinama preke(ėmis).
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta; originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats adresu Gedimino g.15-3, Ukmergė, LT-20106 ir Vilniaus g.142, Širvintose LT-19127 darbo dienomis nuo 08.30 iki 17.00 valandos, arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis 4.2. punkte numatyta teise, Pirkėjui tenka prekių grąžinimo išlaidos. Nepriklausomai nuo prekės dydžio ir svorio (įskaitant atvejus, kai prekė sveria daugiau kaip 10 kg) netinkamos kokybės prekę ir/arba prekę kuri pirkėjui (vartotojui) nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
11.9. Jei Pirkėjas (vartotojas) atsisako prekės pirkimo ir pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 4.2 p., prekė grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti  pinigai grąžinami per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą.
12. Atsakomybė
12.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
12.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „ aplinkostvarkymotechnika.lt “ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas užsako Pirkėjas, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.
12.7. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje  vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
12.9. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės atsiradusius tiesioginius nuostolius.
13. Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės
13.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje „aplinkostvarkymotechnika.lt“ įvairias akcijas.
13.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas įsigyja prekę, kurią perkant Pardavėjas papildomai suteikia tam tikrą lengvatą kitam pirkimui, o Pirkėjas pasinaudoja šių Taisyklių 4.2. punkte numatyta prekės grąžinimo teise, Pirkėjui aukščiau nurodytomis sąlygomis suteikta lengvata yra anuliuojama.
13.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti, be to, vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti lengvatų gavimo, jų panaudojimo atsiskaitant už prekes sąlygas ir tvarką, taip pat jas panaikinti. Bet kokie akcijų sąlygų, lengvatų gavimo ir panaudojimo atsiskaitant už prekes tvarkos pakeitimai ar panaikinimas negalioja pradėtiems pirkimams.
 
14. Informacijos siuntimas
14.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 2.2. punkte numatyta tvarka Pirkėjo pateiktu elektroninio pašto adresu.
14.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 
15. Baigiamosios nuostatos
15.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
15.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
15.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 

Sukūrė: Reklamos burbulas
UAB Aplinkos tvarkymo technika © 2020